Marquez Ezzard Stockbridge 2017 Commit to Florida State.

Brandon Cox Stockbridge 2017 Commit to Ohio State.

Chris Rodriquez Ola 2017 Commit to University of Kentucky.

Jalen Holston Stockbridge to Virginia State.

Austin Smith Ola 2017 Commit to Georgia Tech